وردپرس نیاز

ووکامرس

حراج!
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۱۳۴,۷۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!

افزونه های وردپرس

حراج!
۱۳۴,۷۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان

پوسته های وردپرس

حراج!
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان

اشتراک ها

عضویت ماهانه
$99.99

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان

دسترسی به تمامی پوسته ها
دسترسی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
تمدید با پرداخت مبلغ تخفیف خورده

عضویت سه ماهه
$99.99

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان

دسترسی به تمامی پوسته ها
دسترسی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
تمدید با پرداخت مبلغ تخفیف خورده

عضویت دائمی
$99.99

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

دسترسی دائمی به تمامی پوسته ها، افزونه ها و آپدیت ها
دسترسی دائمی به تمامی پوسته ها
دسترسی دائمی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان برای همیشه
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
بدون نیاز به پرداخت هزینه بیشتر